Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2000

Städa Rent ska tillhandahålla lokalvård med hög kvalité i alla avseenden. I vår kvalitetspolicy har vi fastslagit att göra rätt från början, i rätt tid och till överenskomna villkor. Målet/visionen är "Noll fel".

Vi har infört ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000, som ett medel för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav. Kvalitetssystemet dokumenteras i en handbok, som detaljerat beskriver hela systemet.

Vi utarbetar löpande handlingsplaner för att säkerställa att vi uppnår optimal kvalité och att vi underhåller kvalitetssystemet. Dessa planer innefattar alla slag av kvalitetsförbättrande åtgärder.

Kvalitetsarbetet innefattar i huvudsak följande:

 • Styrning av processer och rutiner genom dokumentering av dessa samt uppföljning av att de utförs enligt fastställda rutinbeskrivningar som direkt eller indirekt påverkar kvaliteten. Vi styr även alla blanketter.
 • Vi skickar ut kundenkäter 2 ggr/år för att ta reda på kundernas tillfredsställelse med oss. Vid brister åtgärdas dessa omedelbart.
 • Vid nyanställning av lokalvårdare har vi ett utvecklat system för att underlätta introduktionen.
 • Utbildningsplaner upprättas och genomförs kontinuerligt för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls.
 • Hantera, förvara och skydda varor för att minska eller eliminera risken för skador eller kvalitetsförsämringar.
 • Vi gör utvärdering av våra leverantörer, så att de uppfyller våra kvalitets- & miljökrav.
 • 2 gånger per år genomför vi en utvärdering för att säkerhetsställa, att kvalitetssystemet tillämpas enligt krav och regler. Det är ett effektivt instrument för att upprätthålla en jämn och hög kvalitet.
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder handlägger vi kunders reklamationer och andra fel och avvikelser så att uppkomna/potentiella avvikelser inte upprepas/uppstår.
 • Kvalitetskontroller utförs normalt 1 g/månad, dokumenteras. Vid önskemål skickas kopia till kund. Städarna utför efter avslutad städning, en egenkontroll av utförande och kvalitet.
 • Kundmöte 1 gång/månad. För genomgång av genomförande och eventuella problem eller brister.
 • Med flexibilitet, framförhållning och god planering kan vi snabbt fylla upp behovet av vikarier vid sjukdom. På våra jourtelefoner kan vi nås dygnet runt.

Kvalitetspolicy

 • Vi skall tillhandahålla tjänster och service med en hög och jämn kvalitetsnivå.
 • Att leverera våra tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till avtalade villkor.
 • Att varje anställd alltid skall sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
 • Våra tjänster skall överträffa kundernas krav, behov och förväntningar.

Örnholmsbrinken 126 127 42 Skärholmen  |  0709 - 18 53 60  |  thomas.wallgren@stadarentab.se