Miljöarbete

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.
Vi följer vårt miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004.
Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö.
Vi använder i den dagliga städningen endast miljömärkta produkter.
Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.

Miljöarbetet innefattar bland annat följande:

 • Styrning av processer och rutiner genom dokumentering av dessa samt uppföljning av att de utförs enligt fastställda rutinbeskrivningar som direkt eller indirekt påverkar miljön.
 • För att säkerhetsställa att våra nya och gamla leverantörer uppfyller våra kvalitets- & miljökrav, gör vi bedömningar över deras miljöarbete.
 • Varor hanteras på ett sådant sätt att vi minimerar risken för miljöskador.
 • Vår strävan är att minska användningen av kem och att i ökad omfattning använda torra och kem fria metoder.
 • Vi skall dosera rätt mängd kem. Doseringshjälpmedel skall användas.
 • Vi skall återanvända och återvinna emballage och förpackningar.
 • Vi skall i möjligaste mån använda koncentrat & refillförpackningar
 • Vi skall använda ergonomiskt utformade arbetsredskap
 • Golvvård skall utföras med hög kvalité. Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i den dagliga städningen.
 • Vi skall minska på biltransporter genom god planering.
 • Kvalitets- & miljökontroller utförs 1 gång/ månad.av arbetsledare och lokalvårdare.
 • 2 gånger/år genomförs miljörevisioner, som är en granskning av miljösystemets effektivitet.
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder har vi fastställt hur vi hanterar kunders reklamationer och andra fel och avvikelser och att uppkomna och potentiella miljöavvikelser inte upprepas/uppstår.
 • På varje objekt fastställer vi en nödlägesberedskap för att alla skall veta vad som skall göras vid olyckor, brand, inbrott, personskador och andra händelser.

 

Örnholmsbrinken 126 127 42 Skärholmen  |  0709 - 18 53 60  |  thomas.wallgren@stadarentab.se