Om Städa Rent

Företaget

Städa Rent är ett lokalvårdsföretag med inriktning på kontraktstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, hem städningar mm. Vi utför golvvård, golvslipning, fönsterputs, storstädning, flyttstädning, byggstädning, sanering mm. Företaget har en ansvarsförsäkring hos Folksam på ett belopp upp till 10 MSEK per skada. 

Vår affärsidé och våra viktigaste policies

Vår affärsidé och våra policies är bra vägvisare för vår verksamhet och våra medarbetare. De ger också en större möjlighet att få personalen att känna motivation och arbetsglädje. Vi redovisar dessa nedan:

Affärsidé

Städa Rent skall utföra lokalvård med hög kvalitet till konkurrenskraftiga villkor och priser för den offentliga och privata sektorn inom Storstockholm. Vi skall erbjuda miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad, tillgänglighet och kvalitet.

Våra viktigaste policies i sammandrag är:

  • Kvalitetspolicy - uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet
  • Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser
  • Personalpolicy - skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling
  • Arbetsmiljöpolicy - skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador
  • Jämställdhetsplan - ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm
  • Drogpolicy - alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem     
  • Utbildningspolicy - All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

Våra kännetecken och konkurrensmedel

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet - Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram. Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

Vårt kundvårdsprogram

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en checklista på vad vi kan erbjuda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi förebygger ohälsa och olycksfall och strävar att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har en rutin för att hjälpa till vid långtidssjukdom, tillbud, kriser och olyckor. Med rehabiliteringsplan och arbetsanpassning. Vi gör riskbedömningar av städobjekt. Vi utbildar/informerar om hälsorisker, belastningsergonomi mm. Våra skyddsombud gör kontinuerliga skyddsronder.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Både intern- & externutbildning. Vi har ett nära samarbete med leverantörerna avseende utbildning, nya metoder och teknik. Alla nyanställda genomgår en grundlig introduktionsutbildning. Vårt internutbildningsprogram, som alla lokalvårdare skall genomgå omfattar
städmetoder, teknik, mtrl/kem, kundservice, ISO-system, arbetsmiljö mm.

Säkerhet och sekretess

Vi tillämpar och garanterar full sekretess mot kunder. Våra städare har tystnadsplikt. Nycklar/passerkort kvitteras och förvaras betryggande. Vi är ansvarsförsäkrade hos Folksam (max 10 MSEK)för de skador som eventuellt inträffar. Våra lokalvårdare bär Städa Rent:s enhetliga arbetskläder med logga.

Örnholmsbrinken 126 127 42 Skärholmen  |  0709 - 18 53 60  |  thomas.wallgren@stadarentab.se